2

گذشته های دور را خواهم بخشید!!!

زیرا آنان همچنان کفش های کودکیم نه تنها برایم کوچکند، بلکه با آنان از برداشتن قدم های بلند عاجزم...

+نوشته شده در ساعت توسط مدير