بعضی از آدما...

بعضی
از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته می شوند .

بعضی
از آدم هافقط جدول و سرگرمی دارند و بعضی از آدم ها معلومات عمومی هستند
.

بعضی
از آدم ها خطخوردگی دارند و بعضی از آدم ها غلط چاپی دارند .

از
روی بعضی از آدم هاباید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها باید جریمه نوشت
.

بعضی
از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم و بعضی از آدم ها را
باید نخوانده دور انداخت.

[ ۱۳٩٤/۱/۳۱ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ m.s ]

[ خوش تیپاچی میگن () ]