بابت ان روز.........

 خدایا...
بابت آن روز
که سرت داد کشیدم متاسفم...!!!
من عصبانی بودم
برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد
و مــــــــــن پا فشاری می کردم ... قلبخندهبامن حرف نزندلقکیولخجالتقلب

/ 0 نظر / 17 بازدید