شریعتی:::

قلبنیشخندچشمکخدا

انسان

...وعشق

این است امانتی که به دوش ماسنگینی میکند

ماچبای بایمتفکردلقک

 

 

 

حیف,نون,وغضنفر,لب,رودخونه,کله,پاچه,میشستن،آب,کله,رو,میبره.
حیف,نون,برای,کله,علف,تکون,میده!
غضنفر بهش میگه: ولش کن نمیتونه فرار کنه پاهاش دست منه

!!!!!!قلبقلبخوشمزهخوشمزهبای بای

/ 2 نظر / 3 بازدید
LEE MIN HO

حیف نون وغضنفر واقعا نابغه ان>>>>>

خودممممممممممممم

وب باحالی داری خوشم اومد...