شماا...

شما

 قلبخندهقهقهه

 

شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما

شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما

شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما

شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما

شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما.شما

خیلی تنبل هستین چون همه ی (شما)های بالا رو نخوندی و حتما متوجه نشدی که یکی از اونا (سما) هستش!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

الانم رفتی که ببینی (سما)رو پیدا میکنی یا نه؟ واز اینکه اونو پیدا نکردی نا امید شدی..!؟

/ 0 نظر / 20 بازدید