شکسپیر::::

 

شکسپیر گفت:
من همیشه خوشحالم میدانید چرا؟؟؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند
زندگی کوتاه است پس به زندگیت عشق بورز
خوشحال باش و لبخند بزن
فقط برای خودت زندگی کن
و قبل از اینکه صبحت کنی گوش کن

قبل از اینکه بنویسی فک کن
قبل از اینکه خرج کنی درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن
قبل از تنفرعشق بورز
زندگی این است:
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

 

/ 0 نظر / 8 بازدید