دایره یاخط راست...

عینکابلهزبانخندهخندهانسان هم میتونه دایره باشه هم یه خط راست...

 

تو میخوای چیکار کنی؟

 

تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی؟

 

با ثبت نظر بهم بگو توچیکار میکنی؟از خود راضیخجالتدلقکزباننیشخند

/ 1 نظر / 21 بازدید
پویا

ما که می شیم یه خط موازی با شما [نیشخند]