گفتم خدایا

 

از همه دلگیرم

 

گفت حتی از من؟

 

گفتم نگران روزیم

 

گفت آن با من

 

گفتم خیلی تنهایم

 

گفت تنهاتر از من

 

گفتم درون قلبم خالیست

 

گفت پرش کن از عشق من

 

گفتم دست نیاز دارم

 

گفت بگیر دست من

 

گفتم از تو خیلی دورم

 

گفت من از تو نه

 

گفتم آخر چگونه آرام گیرم

 

گفت با یاد من

 

گفتم با این همه مشکل چه کنم

 

گفت توکل به من

 

گفتم هیچکسی کنارم نمانده

 

گفت به جز من

 

گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من

 

گفت چون من از تو هستم و تو از من

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
اوای باران

الــهــی دلی ده که شـوق طاعـت افـزون کنـد و تـوفیق طاعـتی ده کـه ببهشـت رهنمون کند. الــهــی دلـی ده کـه در کــار تــو جــان بــازیـم و جــانـی ده کـه کــار آن جـهــان بـسـازیـم. الــهــی نفسـی ده کـه حلقـه بنـدگـی تـو گـوش کند . جـانی ده کـه زهر حکمـت تـو نـوش کند. الــهــی دانـــایــی ده کـــه در راه نـیـفـتـیـم و بـیـنـــایــی ده کـــه در چــــاه نـیـفـتـیـم. الــهــی پـایی ده کـه با آن کـوی مهـر تـو پوئیم و زبانی ده کـه با آن شکـر آلای تـو گـوئیم

کیمیا

فقط خدا[مغرور]