زندگی=نظردادن

بی نظرخارج نشی این

هزاربار

نظربده تالینک شی

آیانظرندادن کارخوبیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آیانظردادن کاربدیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس نظربده یادت نره ها!!!!!!!!!!!1

{#emotions_dlg.e6}گریهدلقکابلهابرو

دل شکستهقهقهههوراگاوچرانابرو

خجالتنیشخندخندهبامن حرف نزن

بامن حرف نزندلقکآخابرو

قهقهه

/ 2 نظر / 9 بازدید
محدثه

کار خوبیست بیا اینم نظر آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپم

انسان

[قهقهه]بله نظر ندادن کار خوبیه..[چشمک]