سیاه پوست..

دلقک سوالزبان

وقتی به دنیا میام، سیاهم، اوه

وقتی بزرگ میشم، سیاهم

خوشمزهوقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم،نیشخند

 وقتی می ترسم، سیاهم

وقتی مریض میشم، سیاهم،

وقتی می میرم، هنوزم سیاهم

و تو، آدم سفید

وقتی به دنیا میای، صورتی ای،

 وقتی بزرگ میشی، سفیدی

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، زبان

وقتی سردت میشه، آبی ای

ماچوقتی می ترسی، زردی،مژه

 وقتی مریض میشی، سبزی

و وقتی می میری، خاکستری ای

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

قلبقهرمتفکرخوشمزه

 

/ 0 نظر / 20 بازدید